GIẤY CAM KẾT

GIẤY CAM KẾT

GIẤY CAM KẾT


Công chứng Tải xuống

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********

 

GIẤY CAM KẾT

 

          Hôm nay, ngày      tháng         năm 2009, tại văn phòng công chứng Hà Đông - Số 501, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tôi là:

 

 

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

 

CMND số:

 

Hộ khẩu thường trú:

 

 

          Tôi lập Giấy này để cam đoan một việc như sau:

          Tôi là vợ/chồng của ông/bà

 

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

 

CMND số:

 

Hộ khẩu thường trú:

 

         

Ngày …………………………., chồng tôi đã được UBND …………………….. - thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: ………………….., hồ sơ gốc số: ………………… tại địa chỉ: ……………………………………..

          Tôi lập giấy này để xác nhận rằng: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nói trên do …………………… tôi được …………………………… là tài sản riêng của chồng tôi. Vì vậy, tôi không có bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào đối với nhà ở và đất ở theo Giấy chứng nhận nêu trên. Ông/bà ……………………… có toàn quyền quyết định trong mọi việc có liên quan tới quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở này mà không cần có ý kiến của tôi theo quy định của pháp luật.

          Tôi xin cam đoan: Tôi lập giấy này là hoàn toàn tự nguyện; nội dung tôi trình bày ở trên là sự thật và không nhằm trốn trách bất kỳ một nghĩa tài sản nào mà tôi phải thực hiện. Nếu có điều gì không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

          Tôi đã đọc lại nội dung giấy này, hiểu rõ và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

NGƯỜI CAM KẾT